[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (lĩnh vực khoa học giáo dục) ở một số cơ sở nghiên cứu

[/kythuat]
[tomtat]
Đề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (lĩnh vực khoa học giáo dục) ở một số cơ sở nghiên cứu
MỤC LỤC
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
SUMMARY
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Một số khái niệm và quan niệm cơ bản của vấn đề nghiên.
1.2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Nguyên tắc ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.
3. Công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.
4. Nội dung và điều kiện để triển khai ứng dụng CNTT.
5. Các khâu của quá trình quản lý có ứng dụng CNTT.
II. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục nói chung và quản lý hoạt động nghiên cứu KH&CN nói riêng ở một số nước trên thế giới.
2. Quan điểm, chủ trưởng, chính sách của Đảng và nhà nước trong việc ứng dụng CNTT trong GD&ĐT.
3. Thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại một số cơ sở nghiên cứu.
III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Một số định hướng trong đề xuất giải pháp.
2. Các giải pháp đề xuất.
3. Mô tả thử nghiệm phần mềm có sẵn về ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan