[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quy chế thu bảo hiểm xã hội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quy chế thu bảo hiểm xã hội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần thứ nhất: THỰC TRẠNG VỀ QUY CHẾ THU BHXH, BHYT GIAI ĐOẠN VỪA QUA
I. Thực trạng về thủ tục hành chính trong công tác thu BHXH, BHYT gia đoạn vừa qua.
1. Cơ sở thu BHXH, BHYT những quy phạm pháp luật điều chỉnh.
2. Thực trạng về thủ tục hành chính trong qui chế thu BHXH, BHYT được điều chỉnh bởi các quy định thuộc hệ thống các văn bản của nhà nước.
II. Thực trạng quy chế thu BHXH, BHYT gia đoạn vừa qua.
1. Thu BHXH, BHYT.
2. Cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH.
3. Cấp, quản lý thẻ BHYT.
III. Những tồn tại, bất cập trong quy chế thu BHXH hiện nay.
1. Về thu BHXH, BHYT.
2. Về cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH.
3. Về cấp, quản lý và sử dụng sổ thẻ BHYT.
Phần thứ hai: HOÀN THIỆN QUY CHẾ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI
I. Một số yêu cầu đối với việc hoàn thiện quy chế thu BHXH, BHYT.
1. Một số yêu cầu chung đối với việc hoàn thiện quy chế thu BHXH, BHYT.
2. Một số yêu cầu cụ thể đối với việc hoàn thiện quy chế thu BHXH, BHYT.
II. Những nội dung cơ bản về hoàn thiện quy chế thu BHXH, BHYT.
1. Hoàn thiện công tác thu BHXH, BHYT.
2. Hoàn thiện công tác cấp, quản lý và sử dụng số BHXH.
3. Hoàn thiện công tác cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.
III. Một số kiến nghị để hoàn thiện quy chế thu BHXH, BHYT.
1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước.
2. Đối với cơ quan BHXH Việt Nam.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan