[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất hoạt chất từ cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latufolium L. Amryllidaceace) để sản xuất viên nang điều trị bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất hoạt chất từ cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latufolium L. Amryllidaceace) để sản xuất viên nang điều trị bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II: TỔNG QUAN
1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)
2. Tính cấp thiết và khả thi của dự án..
3. Mục tiêu dự án
4. Nội dung dự án
PHẦN III: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nguyên liệu
2. Phương pháp nghiên cứu…
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất alcaloid từ dược liệu lá Trinh nữ hoàng cung (tươi và khô) dùng làm nguyên liệu sản xuất viên nang Trinh nữ hoàng cung (Crila) ở quy mô cơng nghiệp
1.1. Nghiên cứu chiết xuất hoạt chất alcaloid trong lá cây Trinh nữ hoàng cung
1.1.1. Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết alcaloid toàn phần từ dược liệu khô TNHC
1.1.2. Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết alcaloid toàn phần từ dược liệu tươi TNHC
1.2. Máy móc thiết bị và quy trình công nghệ chiết xuất..
1.3. Vệ sinh vô trùng và an toàn lao động..
1.4. Nội dung kiểm tra trong quá trình sản xuất.
1.5. Xử lý dư phẩm của quá trình chiết xuất
1.6. Hồ sơ làm việc cần thiết
2. Hoàn thiện quy trình sản xuất viên nang từ bán thành phẩm của Trinh nữ hoàng cung
2.1. Công thức viên nang Crila.
2.2. Một số kết quả nghiên cứu về bào chế viên nang
2.2.1. Độ ẩm tới hạn và độ ẩm cân bằng của hạt.
2.2.2. Dải phân bố cỡ hạt.
2.2.3. Tính chảy của hạt..
2.2.4. Tính phân tán trong nước
2.3. Khảo sát viên nang Crila
2.4. Nghiên cứu theo dõi độ ổn định của sản phẩm
2.5. Quy trình sản xuất viên nang CRILA..
2.5.1. Cách tiến hành
2.5.2. Máy móc thiết bị chủ yếu
2.5.3. Quy trình công nghệ sản xuất viên nang Crila
2.5.4. Vệ sinh vô trùng và an toàn lao động..
2.5.5. Nội dung kiểm tra trong quá trình sản xuất..
2.5.6. Dư phẩm phế phẩm..
2.6. Hồ sơ làm việc cần thiết
3. Nghiên cứu nâng cấp tiêu chuẩn kiểm nghiệm
3.1. Nghiên cứu định tính và định lượng alcaloid crinamidin trong nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm bằng phương pháp HPLC
3.2. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở lá TNHC, cao khô TNHC và viên nang Crila
PHẦN V: KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG CỦA DỰ ÁN..
PHẦN VI: BÀN LUẬN
PHẦN VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHẦN VIII: TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN IX: CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan