[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biến đổi xã hội ở nông thôn vùng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biến đổi xã hội ở nông thôn vùng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KHÍA CẠNH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BIẾN ĐỔI XÃ HỘI
1.1. Một số khái niệm công cụ.
1.2. Một số lý thuyết tiếp cận về biến đổi xã hội.
1.3. Mối quan hệ giữa đô thị hóa, công nghiệp hóa đối với biến đổi xã hội ở vùng nông thôn ven đô.
Chương 2: MỘT SỐ BIẾN ĐỔI VỀ XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI – THỰC TRẠNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG
2.1. Vài nét về kinh tế, văn hóa, xã hội vùng nông thôn ven đô Hà Nội.
2.2. Thực trạng biến đổi về một số khía cạnh xã hội ở nông thôn vùng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới.
2.3. Một số nhân tố tác động đến sự biến đổi về xã hội ở nông thôn vùng ven đô Hà Nội.
Chương 3: MỘT SỐ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VỀ XÃ HỘI VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI
3.1. Dự báo một số xu hướng biến đổi về xã hội ở nông thôn ven đô Hà Nội.
3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển bền vững xã hội nông thôn vùng ven đô Hà Nội.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan