[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
1.1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta hiện nay.
1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến thu hút và nâng cao hiệu quả vốn FDI.
1.3. Một số quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước ta về đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1.4. Một số kinh nghiệm thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở trong và ngoài nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của các tỉnh DHNTB.
2.2. Tình hình thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THU HÚT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
3.1. Phương hướng thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp ngước ngoài ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan