[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Một số vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
I. Xã hội và vấn đề xã hội.
II. Vị trí, vai trò của việc giải quyết vấn đề xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu ổn định xã hội và phát triển bền vững.
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA.
I. Dân số - một số vấn đề xã hội cấp thiết.
II. Vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội.
III. Những biến động cơ cấu giai cấp, phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo.
IV. Vấn đề môi trường và sức khẻo cộng đồng với yêu cầu phát triển bền vững.
V. Một số vấn đề xã hội nảy sinh ở các khu công nghiệp và khu chế xuất.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
I. Kết hợp chặt chẽ và hợp lý chính sách kinh tế và chính sách xã hội, thực hiện tốt chính sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế.
II.Tăng cường hiệu quả của hệ thống chính sách xã hội trong quá trình giải quyết các vấn đề xã hội.
III. Xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế gắn với các chương trình giải quyết các vấn đề xã hội.
IV. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật trên mọi lĩnh vực.
V. Thực trạng dân chủ rộng rãi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và phát huy vai trò của văn hóa như yếu tô điều tiết sự phát triển.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan