[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
1.1. Quan niệm và các tiêu chí xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
1.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường XHCN.
Chương 2: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
2.1. Khái quát doanh nghiệp Nhà nước qua 20 năm đổi mới.
2.2. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước ở các ngành kinh tế trong những năm qua.
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước,
Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
3.1. Những quan điểm cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
3.2. Các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan