[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin-piperaquin do Việt Nam sản xuất đến một số chức năng tim mạch và thần kinh trung ương của động vật thực nghiệm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin-piperaquin do Việt Nam sản xuất đến một số chức năng tim mạch và thần kinh trung ương của động vật thực nghiệm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần A: TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
1. Đóng góp của đề tài về nội dung nghiên cứu.
2. Hiệu quả về đào tạo.
3. Hiệu quả về kinh tế.
4. Hiệu quả về xã hội.
5. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội.
Phần B: NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặt vấn đề.
2. Tổng quan.
2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.
3. Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu.
3.1. Địa điểm, thời gian nghiên cứu.
3.2. Động vật nghiên cứu.
3.3. Thuốc và hóa chất nghiên cứu.
3.4. Các dụng cụ và thiết bị dùng trong nghiên cứu.
3.5. Phương pháp nghiên cứu.
3.6. Các chỉ tiêu đánh giá.
3.7. Xử lý số liệu.
4. Kết quả.
4.1. Ảnh hưởng của thuốc phối hợp đến huyết áp chó.
4.2. Ảnh hưởng của thuốc phối hợp đến tim ếch cô lập.
4.3. Ảnh hưởng của thuốc phối hợp đến phản xạ tìm thức ăn trong mê lộ của chuột nhắt trắng.
5. Bàn luận.
5.1. Ảnh hưởng của thuốc phối hợp đến huyết áp chó và tim ếch cô lập.
5.2. Ảnh hưởng của thuốc phối hợp đến phản xạ tìm thức ăn trong mê lộ của chuột nhắt trắng.
6. Kết luận và đề xuất.
CÁC BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
LỜI CẢM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan