[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme bromelain và nôgn độ muối đến quá trình sản xuất nước mắm


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme bromelain và nôgn độ muối đến quá trình sản xuất nước mắm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về nước mắm.
1.2. Giá trị dinh dưỡng của nước mắm.
1.3. Tổng quan về nguyên liệu sản xuất nước mắm.
1.4. Tổng quan về enzyme Bromelain.
1.5. Quy trình sản xuất nước nắm.
1.6. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
Chương II: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Dụng cụ thí nghiệm.
2.4. Hóa chất thí nghiệm.
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát hoạt lực của enzyme Bromelain.
3.2. Khảo sát hoạt lực của enzyme Bromelain trong môi trường có nồng độ muối thay đổi.
3.3. Khảo sát ảnh hưởng của enzyme Bromelain đến các chỉ tiêu chất lượng của nước mắm.
3.4. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối đến các chỉ tiêu chất lượng của nước mắm.
3.5. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối và lượng enzyme bổ sung bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm.
3.6. Đánh giá cảm quan.
Chương IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan