[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ điều chế chất làm bóng (topcoat) sử dụng trong công nghiệp thuộc da

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ điều chế chất làm bóng (topcoat) sử dụng trong công nghiệp thuộc da
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. CƠ SỞ PHÁP LÝ, XUẤT XỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở pháp lý
1.2. Xuất xứ
1.3. Sự cần thiết của Đề tài
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Nội dung nghiên cứu
4.2. Phương pháp nghiên cứu
PHầN II. TỔNG QUAN
2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.1.1 Tình hình nghiên cứu điều chế chất làm bóng ở ngoài nước
2.1.2. Tình hình nghiên cứu điều chế chất làm bóng trong nước
2.2. Các cơ sở khoa học áp dụng cho Đề tài
2.2.1. Vai trò của chất làm bóng trong trau chuốt da
2.2.2. Các phương pháp trau chuốt da
2.2.3. Chất làm bóng (topcoat)
2.2.4. Các loại nguyên liệu dùng để điều chế chất làm bóng (topcoat)
Phần III. THỰC NGHIỆM
3.1. Xây dựng phương án thực nghiệm
3.1.1. Phương án điều chế chất làm bóng
3.1.2. Xác định tính chất của chất bóng hãm trên màng trau chuốt da thuộc
3.2. Kết quả và biện luận
3.2.1. ảnh hưởng của độ nitro hóa xenlulo
3.2.2. ảnh hưởng của dung môi tới chất lượng chất làm bóng
3.2.3. Ảnh hưởng của chất dẻo hóa
3.2.4. Ảnh hưởng của chất làm mềm
3.2.5. Các hóa chất khác
3.2.7. Độ bền nhũ và biện pháp làm tăng độ bền nhũ
3.3. Quy trình điều chế chất làm bóng cho da thuộc
3.3.1. Quy trình thực hiện sản xuất chất làm bóng
3.3.2. Sơ đồ công nghệ điều chế chất làm bóng
3.3.3. So sánh chất làm bóng điều chế được với chất làm bóng của nước ngoài
3.3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của sản phẩm
Phần VI. TỔNG QUÁT HOÁ, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tổng quát hoá
4.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả phần điều chế chất làm bóng
4.2.2. Kết quả thử nghiệm
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan