[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm một số yếu tố liên quan và biện pháp can thiệp vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm một số yếu tố liên quan và biện pháp can thiệp vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Lịch sử nghiên cứu.
1.2. Dịch tễ học vàng da sơ sinh. 
1.3. Sự hình thành, cấu trúc và đặc tính của bilirubin.
1.4. Các nguyên nhân gây vàng da tăng bilirubin GT ở trẻ sơ sinh.
1.5. Chuẩn đoán phân biệt vàng da.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu.
2.2. Đối tượng.
2.3. Phương pháp nguyên cứu.
2.4. Xử lý số liệu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm lâm sàng của vàng da tăng bilirubin GT ở trẻ sơ sinh.
3.2. Đặc điểm cận lâm sàng.
3.3. Các yếu tố liên quan đến vàng da.
3.4. Điều trị.
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm lâm sàng.
4.2. Đặc điểm cận lâm sàng.
4.3. Các yếu tố nguy cơ.
4.4. Kết quả điều trị.
Chương 5: KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan