[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học viên nang Helinzole (omeprazol 20mg) theo mô hình đơn liều kết hợp đa liều

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học viên nang Helinzole (omeprazol 20mg) theo mô hình đơn liều kết hợp đa liều
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG KẾT QUẢ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN A: TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ TÓM TẮT CỦA ĐỀ TÀI
1. Kết quả nổi bật của đề tài
a. Đóng góp mới của đề tài
b, Hiệu quả cụ thể
c, Hiệu quả về đào tạo
d, Hiệu quả về kinh tế
e, Hiệu quả về xã hội
f, Các hiệu quả khác
2. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội
3. Đánh giá thực hiện đề tài đối chiếu với đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt
a, Tiến độ
b, Thực hiện mục tiêu nghiên cứu
c, Các sản phẩm tạo ra so với dự kiến của đề cương
d, Đánh giá việc sử dụng kinh phí
4 Các ý kiến đề xuất
PHẦN B: NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Giả thiết nghiên cứu của đề tài
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
2 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài
2.1.1 Tổng quan về omeprazol
2.1.2 Phương pháp phân tích
2.1.3 Nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học
2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài
3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Thiết kế nghiên cứu
3.1.1 Nghiên cứu in vitro
3.1.2 Nghiên cứu in vivo
3.2 Đối tượng và điều kiện nghiên cứu
3.2.1 Thuốc nghiên cứu
3.2.2 Thiết bị, dung môi, hoá chất
3.3 Phương pháp nghiên cứu
3.3.1 Khảo sát độ hoà tan in vitro
3.3.2 Xây dựng phương pháp phân tích omeprazol trong huyết tương
3.3.3 Đánh giá tương đương sinh học in vivo
3.3.3.1 Tuân thủ qui định về đạo đức
3.3.3.2 Người tình nguyện
3.3.3.3 Liều dùng và cách dùng
3.3.3.4 Cách lấy mấu
3.3.3.5 Phân tích mẫu huyết tương NTN sau khi uống thuốc
3.3.3.6 Xác định các thông số dược động học
3.4 Xây dựng qui trình
4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Khảo sát độ hoà tan invitro
4.1.1 Thử độ hòa tan trong môi trường ph 4,5 và 1,2
4.1.2 Thử độ hòa tan trong môi trường pH 6,8
4.2 Xây dựng phương pháp phân tích omeprazol trong huyết tương
4.2.1 Xây dựng phương pháp
4.2.2 Thẩm định phương pháp phân tích
4.3 Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học in vivo
4.3.1 Kết quả tuyển chọn người tình nguyện
4.3.2 Kết quả nghiên cứu thăm dò
4.3.3 Mã hóa và phân nhóm người tình nguyện
4.3.4 Quá trình lấy mẫu và đánh giá độ an toàn
4.3.5 Xác định nồng độ thuốc trong huyết tương
4.3.6 Phân tích dược động học và đánh giá tương đương sinh học
4.4 Xây dựng qui trình
4.4.1 Lựa chọn cỡ mẫu thử
4.4.2 Xây dựng qui trình thử
5 BÀN LUẬN
5.1 Thử nghiệm in vitro
5.2 Phương pháp phân tích
5.3 Thẩm định phương pháp phân tích
5.4 Thử nghiệm in vivo
6 KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan