[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TÌNH HÌNH TUYỂN THAN BẰNG MÁY LẮNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
1.1. Phương pháp và quá trình tuyển than trên thế giới
1.2. Quá trình sử dụng máy lắng để tuyển than trên thế giới
1.3. Quá trình sử dụng máy lắng để tuyển than ở Việt Nam
Chương II: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY LẮNG THÍ NGHIỆM
2.1. Giới thiệu máy lắng lưới chuyển động
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu công nghệ của máy lắng
2.3. Sơ đồ công nghệ tuyển than bằng máy lắng lưới chuyển động
2.4. Chế tạo máy lắng thí nghiệm
Chương III: MẪU THÍ NGHIỆM
3.1. Tính chất mẫu than thí nghiệm
3.2. Đánh giá tính khả tuyển của than cấp hạt 6-15 mm
Chương IV: THÍ NGHIỆM TUYỂN THAN CẤP HẠT 6 – 15 MM
4.1. Thí nghiệm chọn tần số dao động của lưới máy lắng
4.2. Thí nghiệm chọn biên độ dao động lưới máy lắng
4.3. Thí nghiệm chọn góc nghiêng mặt lưới máy lắng
4.4. Thí nghiệm chọn chiều cao cửa tháo đá máy lắng
4.5. Thí nghiệm tuyển liên tục
4.6. Thí nghiệm tuyển liên tục mẫu than Mỏ Tràng Khê
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan