[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học của chế phẩm metformin sản xuất trong nước

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học của chế phẩm metformin sản xuất trong nước
MỤC LỤC
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ
BÁO CÁO TÓM TẮT
NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. TỔNG QUAN
2.1. Tổng quan sơ lược về metformin
2.2. Một số nghiờn cứu trong và ngoài nước cú liờn quan
2.2.1. Nghiên cứu ngoài nước
2.2.2. Nghiên cứu trong nước
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Người tình nguyện
3.1.2. Thuốc nghiên cứu
3.2. Vật liệu và phương tiện nghiên cứu
3.2.1. Máy móc thiết bị
3.2.2. Hoá chất thí nghiệm
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng metformin trong huyết tương
3.3.2. Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học của chế phẩm metformin sản xuất trong nước
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
4.1. Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng metformin trong huyết tương
4.1.1. Xây dựng phương pháp định lượng Metformin trong huyết tương
4.1.2. Thẩm định phương pháp định lượng Metformin trong huyết tương
4.2. Đánh giá tương đương sinh học trên người tình nguyện khoẻ mạnh
4.2.1. Đặc điểm người tình nguyện trong mẫu nghiên cứu
4.2.2. Nồng độ metformin trong huyết tương
4.2.3. Các thông số dược động học của 2 chế phẩm nghiên cứu
4.2.4. Phân tích các số liệu thu được và đánh giá tương đương sinh học
4.2.5. Các tác dụng bất lợi của thuốc gặp trong nghiên cứu
5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1: Quy trình phân tích metformin trong huyết tương
Phụ lục 2: Bảng phân tích phương sai và khoảng tin cậy 90%
Phụ lục 3: Bảng mã hoá và phân nhóm ngẫu nhiên
Phụ lục 4: Bảng theo dõi thời điểm lấy mẫu máu người tình nguyện
Phụ lục 5: Phiếu theo dõi sức khoẻ người tình nguyện
Phụ lục 6: Đơn tình nguyện tham gia nghiên cứu
Phụ lục 7: Phiếu kiểm nghiệm thuốc thử và đối chiếu
Phụ lục 8: Biên bản họp hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Phụ lục 9: Một số sắc đồ của người tình nguyện
[/tomtat]

Bài viết liên quan