[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá mức độ nhiễm bẩn nước ngầm Hà Nội do arsen và các kim loại nặng gây ra

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá mức độ nhiễm bẩn nước ngầm Hà Nội do arsen và các kim loại nặng gây ra
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần A: TỔNG QUAN VỀ ARSEN TRONG MÔI TRƯỜNG, NƯỚC NGẦM BỊ Ô NHIỄM ARSEN VÀ KIM LOẠI NẶNG
I. Một số đặt tính của nguyên tố arsen.
II. Tổng quan các nghiên cứu về ô nhiễm arsen trên thế giới.
III. Tổng quan các nghiên cứu về ô nhiễm arsen ở Việt Nam.
IV. Các phương pháp định lượng As và một số kim loại nặng trong nước ngầm.
Phần B: NGHIÊN CƯU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐÔNG – NAM HÀ NỘI DO ARSEN VÀ KIM LOẠI NẶNG GÂY RA
I. Phương pháp và địa điểm thu thập mẫu.
II. Phân tích định lượng As và các kim loại nặng trong nghiên cứu khảo sát.
III. Nghiên cứu khảo sát đánh giá mức độ nhiễm bẩn nguồn nước ngầm tại khu vực Đông - Nam Hà Nội.
IV. Kết luận về các nguyên cứu đánh giá và những đề xuất.
Phần C. BỘ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC ĐÔNG - NAM HÀ NỘI
I. Bộ số liệu mùa khô.
II. Bộ số liệu mùa mưa.
Phần D. BỘ QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐA LƯỢNG VÀ VI LƯỢNG TRONG CÁC MẪU NƯỚC NGẦM
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan