[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các module phục vụ đo lường giám sát trong trạm khí tượng tự động

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các module phục vụ đo lường giám sát trong trạm khí tượng tự động
MỤC LỤC
Chương I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở pháp lý/ xuất xứ của đề tài.
2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
3. Đối tượng thụ hưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội của đề tài.
4. Phương pháp thực hiện.
5. Nội dung phạm vi nghiên cứu.
6. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước.
7. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước.
8. Kết quả khảo sát thực tế.
9. Tổng kết các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết và giải pháp.
Chương II: THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC MODULE TRONG TRẠM KHÍ TƯỢNG
1. Mô hình tổng thể mạng lưới khí tượng.
2. Thiết kế tổng quát trạm khí tượng.
3. Thiết kế chế tạo module đo gió và Datalogger.
4. Xây dựng phần mềm cho Datalogger.
Chương III: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.
2. Thự nghiệm ngoài hiện trường.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan