[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp những giá trị nghệ thuật của Đào Tấn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp những giá trị nghệ thuật của Đào Tấn
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG MỘT THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP VÀ THỜI ĐẠI ĐÀO TẤN
I. Tác phẩm của Đào Tấn.
II. Vài nét về thân thế Đào Tấn.
III. Đào Tấn với đất nước và thời đại.
CHƯƠNG HAI CÁC GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA ĐÀO TẤN
I. Đặc điểm sáng tạo nghệ thuật tuồng Đào Tấn.
II. Kịch bản văn học tuồng Đào Tấn.
III. Thơ, từ, câu đối của Đào Tấn.
IV. Những quan điểm lý luận nghệ thuật đọc của Đào Tấn.
CHƯƠNG BA BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA ĐÀO TẤN
I. Vị trí của Đào Tấn trong sự nghiệp văn hoá nghệ thuật dân tộc
II. Bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật của Đào Tấn
PHẦN KẾT
I. Tổng quan
II. Đề xuất, kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan