[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát hiện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát hiện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chương I: HIỆN TRẠNG MUA BÁN ĐIỆN GIỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
I.1. Các hình thức hợp đồng mua bán điện giữa các nhà máy điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
I.2. Nhận xét về các hình thức hợp đồng mua bán điện hiện hành.
Chương II: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐIỆN CỦA CÁC LOẠI NGUỒN PHÁT TRUYỀN THỐNG
II.1. Thị trường điện và cách xác định giá phát điện tham khảo quốc tế.
II.2. Tóm tắt kinh nghiệm quốc tế.
Chương III: TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NGUỒN PHÁT TRUYỀN THỐNG
III.1. Cơ sở xây dựng phương pháp.
III.2. Đặc điểm kinh tế chính các loại công nghệ phát điện truyền thống.
III.3. Phương pháp xác định giá điện thanh cái các loại hình nhà máy nhiệt điện trong hệ thống theo chi phí quy dẫn (chi phí bình quân).
III.4. Phương pháp xác định giá điện thanh cái thuỷ điện trên cơ sở đầu tư theo quy hoạch nguồn tối ưu và phân tích tài chính dòng tiền.
Chương IV: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT XÁC ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI NGUỒN PHÁT ĐIỆN TRUYỀN THỐNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM
IV.1. Các nguyên tắc chung xác định giá nguồn phát.
IV.2. Phương pháp xác định giá bình quân chung nhà máy đầu tư mới.
IV.3. Phương pháp xác định giá nhà máy nhiệt điện mới.
IV.4. Phương pháp xác định giá nhà máy thuỷ điện mới.
IV.5. Phương pháp xác định giá nhà máy điện hiện có.
IV.6. Phương pháp xác định giá nhà máy điện đa mục tiêu.
Chương V: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH KHUNG GIÁ CHO CÁC LOẠI NGUỒN PHÁT ĐIỆN TRUYỀN THỐNG HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
V.1. Hiện trang hệ thống điện Việt Nam.
V.2. Dự báo nhu cầu điện năng theo quy hoạch Tổng sơ đồ 6 giai đoạn 2006-2025.
V.3. Cơ cấu nguồn tối ưu hệ thống điện Việt nam trong giai đoạn quy hoạch phát triển Điện lực Tổng sơ đồ 6.
V.4. Chế độ làm việc của các loại nhà máy điện trong HTĐ Việt Nam đến 2025 và phân loại công suất cho việc xác định giá các loại hình nguồn điện mới.
V.5. Các số liệu chỉ tiêu kinh tế đầu vào tính toán.
V.6. Kết quả tính toán khung giá bình quân các loại nguồn phát đặc trưng trong giai đoạn quy hoạch phát triển.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan