[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Quà tặng sáng tạo Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Quà tặng sáng tạo Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/QĐ - BTC
1.1. Một số vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Doanh thu bán hàng
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3. Nguyên tắc hạch toán
1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán
1.2.3. Doanh thu thuần
1.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.7. Kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ, bán trả góp
1.3.1.3. Phương thức gửi đại lý hay kí gửi hàng hóa
1.3.1.4. Các phương thức thanh toán
1.4. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.4.1. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.4.2. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.4.3. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4.4. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng
1.5.1.1. Chứng từ kế toán
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Phương pháp kế toán
1.5.2.1. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.2.2. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Các hình thức kế toán
1.6.2. Hình thức kế toán Nhật kí chung
1.6.2.1. Đặc trưng cơ bản
1.6.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần quà tặng sáng tạo Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần quà tặng sáng tạo Việt Nam
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần quà tặng sáng tạo Việt Nam
2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quà tặng sáng tạo Việt Nam
2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.1.1. Phương thức bán hàng
2.2.1.2. Phương thức thanh toán
2.2.2. Phương pháp xác định trị giá vốn của hàng xuất bán trong kì
2.2.3. Kế toán bán hàng
2.2.3.1. Bán buôn qua kho
2.2.3.2. Bán lẻ
2.2.3.3. Khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3.4. Tổ chức sổ chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
2.2.4.1. Chi phí nhân viên
2.2.4.2. Chi phí khấu hao TSCĐ
2.2.4.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO VIỆT NAM
3.1. Đánh giá khái quát công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Quy trình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2. Hạn chế
3.1.2.1. Kế toán máy
3.1.2.2. Hệ thống chứng từ và sổ kế toán theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu
3.1.2.3. Hệ thống chứng từ và sổ kế toán theo dõi chi phí quản lý kinh doanh
3.1.2.4. Phương pháp tính giá xuất kho
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoán thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.3. Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán và xác định kết quả bán hàng
3.3.1. Sử dụng phần mềm kế toán máy trong doanh nghiệp
3.3.2. Tài khoản giảm trừ doanh thu
3.3.3. Tài khoản chi phí quản lý kinh doanh
3.3.4. Phương pháp tính giá xuất kho
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan