[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Tổng Hợp

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Tổng Hợp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng
1.1.5. Các phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Các hình thức sổ kế toán
1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XNK TỔNG HỢP
2.1. Tổng quan về Công ty CP sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty CP sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XNK TỔNG HỢP
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp
3.2. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan