[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Bảo

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Bảo
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty thương mại
1.1.1. Khái niệm và vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1.2. Vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.2. Nhiệm vụ của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.1.4. Tính giá vốn hàng bán và thời điêm ghi nhận doanh thu
1.1.4.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.1.4.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Phương pháp kế toán
1.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3. Hình thức ghi sổ kế toán
1.3.1. Hình thức ghi sổ nhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán trên máy tính
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG BẢO .. 27
2.1. Giới thiệu về Công ty CPTM XNK Hoàng Bảo
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPTM XNK Hoàng Bảo
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty CPTM XNK Hoàng Bảo
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách chế độ kế toán áp dụng tại Công ty CPTM XNK Hoàng Bảo
2.1.4.1. Cơ cấu bộ máy kế tóan tại Công ty và chức năng từng bộ phận
2.1.4.2. Chế độ chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM XNK Hoàng Bảo
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.1.1. Phương thức bán hàng
2.2.1.2. Phương thức thanh toán
2.2.2. Thực trạng kế toán bán hàng
2.2.2.1. Hình thức bán buôn qua kho
2.2.2.2. Hình thức gửi bán đại lý - đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.3.1. Kế toán xác định chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẢU HOÀNG BẢO
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM XNK Hoàng Bảo
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Kết quả Công ty đã đạt được
3.1.3. Một số tồn tại
3.2. Sự cần thiết của công việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Công ty
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại CT CPTM XNK Hoàng Bảo
3.3.1. Hoàn thiện về hệ thống tài khoản
3.3.2. Thực hiện khen thưởng cho cán bộ, nhân viên
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan