[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tư vấn nhân lực NIC

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tư vấn nhân lực NIC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Các khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức giao hàng đại lý (ký gửi)
1.3.1.4. Phương thức tiêu thụ nội bộ
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.1.1. Tài khoản sử dụng
1.4.1.2. Phương pháp kế toán
1.4.2. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
1.4.2.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.3.1. Tài khoản sử dụng
1.4.3.2. Phương pháp kế toán
1.5. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NHÂN LỰC NIC
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.2.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng tại công ty Cổ phần tư vấn Nhân lực NIC
2.2.3.1. Kế toán bán buôn không qua kho
2.2.3.2. Kế toán bán lẻ
2.2.3.3. Kế toán bán hàng nội bộ
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NHÂN LỰC NIC
3.1. Nhận xét về thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC
3.2.1. Kiến nghị về bộ máy kế toán
3.2.2. Kiến nghị về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.3. Áp dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý và ra quyết định
3.2.4. Kiến nghị về việc hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan