[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch An

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN CỦA HÀNG XUẤT BÁN
1.3.1. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.3.2. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.3.3. Phương pháp bình quân gia quyền (BQGQ)
1.3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4. NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán
1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.5. NỘI DUNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG THEO HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH AN
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH AN
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch An
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch An
2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH AN
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch An
2.2.2. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán trong kỳ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch An
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.3.1. Bán buôn hàng hóa qua kho thu tiền qua chuyển khoản tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch An
2.2.3.2. Bán buôn hàng hóa qua kho thu tiền trả sau tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch An
2.2.3.3. Bán lẻ hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch An
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch An
2.2.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH AN
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH AN
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH AN
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống chứng từ của phương thức bán lẻ
3.2.2. Hoàn thiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan