[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.2.1. Khái niệm về bán hàng
1.2.2.2. Khái niệm về xác định kết quả bán hàng
1.2.3. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.3.1. Doanh thu và các điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3.3. Giá vốn hàng bán
1.2.3.4. Chi phí bán hàng
1.2.3.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.3.6. Kết quả bán hàng
1.2.4. Vai trò và nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng
1.2.4.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.4.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức bán hàng đại lý
1.3.1.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2.1. Chứng từ kế toán
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.3. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.3.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯƠNG TIẾN
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh chính
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
2.1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
2.2.1. Các phương thức bán hàng được áp dụng tại Công ty
2.2.1.1. Bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.1.2. Bán buôn
2.2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.2.1. Kế toán bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán bán buôn
2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯƠNG TIẾN
3.1. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan