[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 655

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 655
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Sự cần thiết khách quan của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Đặc điểm của ngành xây lắp cơ bản và ảnh hưởng của nó đến công tác kế toán của đơn vị xây lắp
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm.
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.
1.2.2.Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp
1.3. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
1.3.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang
1.5.2. Kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn
1.6.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng
1.6.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng
1.7. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.7.1. Các hình thức sổ kế toán
1.7.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665
2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665.
2.1.3.Tổ chức hạch toán kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665.
2.2.1. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665.
2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665
2.2.3. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665
3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp CPSX
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Đầu tư và xây lắp Thành An 665
3.2.1. Hoàn thiện về hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.2.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất
3.2.3. Hoàn thiện hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan