[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỜ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất
1.2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Khái niệm giá thành và phân loại giá thành sản phẩm
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.4. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.4. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Các phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang
1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành ước tính tương đương
1.5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến
1.5.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp
1.5.5. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
1.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.6.1. Đối tượng tính giá thành
1.6.2. Kỳ tính giá thành
1.6.3. Phương pháp tính giá thành
1.6.3.1. Phương pháp trực tiếp (Phương pháp giản đơn)
1.6.3.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.6.3.3. Phương pháp hệ số
1.6.3.4. Phương pháp tỷ lệ
1.6.3.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.6.3.6. Phương pháp liên hợp
1.7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các hình thức sổ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VĨNH KHÁNH
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán được áp dụng
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Các chính sách kế toán được áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khai thác vật liệu và Xây Dựng Vĩnh Khánh
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VĨNH KHÁNH
3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán tại Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan