[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phúc Việt - Phạm Thị Nga

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phúc Việt - Phạm Thị Nga
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT (THEO QUYẾT ĐỊNH 15)
1.1. Cơ sở lý luận chung về chi phí sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX
1.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp.
1.2.2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung.
1.2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK
1.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.3.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp.
1.2.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung.
1.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)
1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức
1.4. Kế toán giá thành sản phẩm
1.4.1. Giá thành sản phẩm
1.4.1.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.4.1.2. Phân loại giá thành
1.4.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.4.1.4. Vai trò, nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.4.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.3.1. Phương pháp giá thành giản đơn
1.4.3.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số
1.4.3.4. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
1.4.3.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
1.4.3.6. Phương pháp tính giá thành phân bước.
1.5. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.6. Hình thức sổ kế toán
1.6.1. Các hình thức sổ kế toán
1.6.2. Hình thức nhật ký chung
1.6.3. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC VIỆT
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Phúc Việt.
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Phúc Việt.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH - NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC VIỆT
3.1. Định hướng phát triển của công ty Phúc Việt.
3.2. Yêu cầu hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Phúc Việt.
3.3. Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Phúc Việt.
3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phúc Việt.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan