[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vimed

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vimed
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48
1.1. Lí luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Yêu cầu quản lí của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.5. Các phương thức bán hàng
1.1.5.1.Phương thức bán buôn
1.1.5.2. Phương thức bán lẻ
1.1.5.3. Phương thức bán hàng đại lý hay ký gửi hàng hoá:
1.1.6. Giá thực tế hàng mua trong kì
1.1.7. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.1.7.1. Phương pháp giá bình quân
1.1.7.2. Phương pháp FIFO (Nhập trước – xuất trước)
1.1.7.3. Phương pháp LIFO (Nhập sau – xuất trước)
1.1.7.4. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.2. Nội dung Kế toán Bán hàng
1.2.1. Chứng từ Kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2.1. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.2.2. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.3. Nội dung Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
1.3.1. Khái niệm chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Trình tự hạch toán
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Phương pháp xác định kết quả bán hàng
1.4.3. Tài khoản sử dụng
1.4.4. Trình tự Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hệ thông sổ Kế toán sử dụng trong công tác Kế toán Bán hàng và Xác định Kết quả bán hàng
1.5.1. Hình thức Kế toán Nhật kí chung
1.5.2. Hình thức Kế toán Nhật kí – Sổ cái
1.5.3. Hình thức Kế toán Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức Kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VIMED
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH VIMED
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí của công ty
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty
2.1.4. Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kế toán trong công ty
2.1.4.1. Đặc điểm của tổ chức bộ máy kế toán trong công ty
2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH VIMED
2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kì
2.2.2. Các phương thức bán hàng tại Công ty TNHH VIMED
2.2.2.1. Phương thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.2.2. Phương thức bán lẻ
2.2.3. Kế toán chi tiết
2.2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng hóa
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH VIMED
2.3.1. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VIMED
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VIMED
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Mốt số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VIMED
3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VIMED
3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VIMED
3.2.3. Nguyên tắc của việc hoàn thiện
3.2.4. Một số ý kiến đóng góp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan