[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần đá Spilit

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần đá Spilit
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát chung về tài sản cố định
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định
1.1.1.1 Khái niệm về TSCĐ
1.1.1.2 Đặc điểm của tài sản cố định
1.1.2 Phân loại tài sản cố định
1.1.2.1 Theo hình thái biểu hiện
1.1.2.2 Theo quyền sở hữu
1.1.2.3 Theo nguồn hình thành
1.1.2.4 Theo công dụng và tình hình sử dụng
1.1.3 Đánh giá tài sản cố định
1.1.3.1 Nguyên giá
1.1.3.2 Giá trị hao mòn và khấu hao tài sản cố định
1.1.3.3 Giá trị còn lại
1.2 Hạch toán biến động tài sản cố định
1.2.1 Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán tài sản cố định
1.2.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3 Hạch toán chi tiết TSCĐ
1.2.3.1 Chứng từ sử dụng
1.2.4 Hạch toán tình hình biến động TSCĐ
1.2.4.1 Hạch toán tăng TSCĐ
1.2.4.2 Hạch toán giảm TSCĐ trong DN
1.2.4.3 Hạch toán thuê TSCĐ
1.2.5 Hạch toán khấu hao TSCĐ
1.2.5.1 Bản chất của khấu hao TSCĐ
1.2.5.2 Các phương pháp tính khấu hao
1.2.5.3 Hạch toán khấu hao TSCĐ
1.2.6 Hạch toán sửa chữa TSCĐ
1.2.7 Hình thức sổ kế toán sử dụng
1.2.7.1 Hình thức kế toán nhật ký chung
1.2.7.2 Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái
1.2.7.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.2.7.4 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
1.2.7.5 Hình thức kế toán sử dụng phần mềm kế toán
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT
2.1 Khái quát chung về Công ty CP Đá Spilit
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.1.3 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty CP Đá Spilit
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty CP Đá Spilit
2.2 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit
2.2.1 Đặc điểm TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit
2.2.2 Phân loại TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit
2.2.3 Tài khoản sử dụng
2.2.4 Chứng từ sử dụng
2.2.5 Kế toán nghiệp vụ tăng TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit
2.2.5 Kế toán nghiệp vụ giảm TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit
2.2.6 Kế toán khấu hao TSCĐ
2.2.7 Kế toán sửa chữa TSCĐ hữu hình
2.2.7.1 Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ hữu hình
2.2.7.2 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT
3.1 Đánh giá chung về công ty CP Đá Spilit
3.1.1 Điểm mạnh
3.1.2 Điểm yếu
3.1.3 Cơ hội
3.1.4 Thách thức
3.2 Đánh giá khái quát về thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty CP Đá Spilit
3.2.1 Những ưu điểm
3.2.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán
3.2.1.2 Về phân loại TSCĐ
3.2.1.3 Về tổ chức công tác kế toán TSCĐ
3.2.2 Một số hạn chế
3.2.2.1 Về trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
3.2.2.2 Về nội dung điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ
3.2.2.3 Về công tác kế toán khấu hao TSCĐ
3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở công ty CP Đá Spilit
3.3.1 Về trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
3.3.2 Về nội dung điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ
3.3.3 Về công tác kế toán khấu hao TSCĐ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan