[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Những khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng
1.2.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức gửi đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.4. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.5. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.5.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.5.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.5.3. Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO)
1.3.5.4. Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO)
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.1.1. Chứng từ sử dụng
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hệ th ng sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Hiệp Hương
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỆP HƯƠNG
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần thương mại Hiệp Hương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Hiệp Hương
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại Công ty
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.2.1. Kế toán bán buôn hàng hóa
2.2.2.2. Kế toán ký gửi đại lý
2.2.2.3. Bán lẻ
2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty CPTM Hiệp Hương
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1. Chi phí nhân viên
2.3.1.2. Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.3.1.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
2.3.1.4. Chi phí vận chuyển
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỆP HƯƠNG
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Hiệp Hương
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
3.1.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.3. Chứng từ sử dụng
3.1.1.4. Hệ thống tài khoản sử dụng
3.1.1.5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính giá hàng xuất kho
3.1.1.6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2. Nhược điểm
3.1.2.1. Chứng từ sử dụng chưa hợp lý
3.1.2.2. Phương pháp hạch toán
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.3. Một s ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Hiệp Hương
3.3.2.1. Hoàn thiện chứng từ sử dụng
3.3.2.2. Hoàn thiện phương pháp hạch toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan