[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Liên Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Liên Minh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Khái niệm bán hàng
1.1.2.2. Khái niệm về xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Đặc điểm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.3.3. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.3.1. Chứng từ sử dụng
1.3.3.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3.3. Phương pháp kế toán
1.3.4. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.4.1. Khái niệm
1.3.4.2. Chứng từ sử dụng
1.3.4.3. Tài khoản sử dụng
1.3.4.4. Phương pháp kế toán
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
1.4.1.1. Khái niệm
1.4.1.2. Chứng từ sử dụng
1.4.1.3. Tài khoản sử dụng
1.4.1.4. Phương pháp kế toán
1.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.2.1. Khái niệm
1.4.2.2. Chứng từ sử dụng
1.4.2.3. Tài khoản sử dụng
1.4.2.4. Phương pháp kế toán
1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LIÊN MINH
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thương mại và dịch vụ Liên Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Liên Minh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức kế toán tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty
2.2. Phương pháp xác định giá vốn tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Liên Minh
2.3. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Liên Minh
2.3.1. Phương thức thanh toán được thực hiện tại công ty
2.3.2. Phương thức bán hàng được áp dụng tại công ty
2.3.2.1. Bán buôn qua kho
2.3.2.2. Bán lẻ
2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3.4. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.4. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Liên Minh
2.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LIÊN MINH
3.1. Đánh giá tổng hợp về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Liên Minh
3.2.1. Áp dụng phần mềm kế toán trong hạch toán kế toán
3.2.2. Tài khoản kế toán
3.2.3. Phân bổ công cụ dụng cụ
3.2.4. Cách tính lương cho người lao động
3.2.5. Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi
3.2.6. Phương pháp tính giá xuất kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan