[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển khu du lịch Núi Sam thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển khu du lịch Núi Sam thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VıẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BıỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Cơ sở lí luận về du lịch
1.1.1. Khái niệm về du lịch
1.1.2. Khái niệm khu du lịch
1.1.3. Một số loại hình du lịch
1.1.4. Sản phẩm du lịch
1.1.5. Tổ chức lãnh thổ du lịch
1.1.6. Tài nguyên du lịch
1.1.7. Phát triển bền vững
1.1.8. Phát triển du lịch bền vững
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển du lịch
1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch
1.2.2. Hoạt động du lịch và khu du lịch ởmột số địa phương của Việt Nam
1.2.3. Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH NÚI SAM THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC (TỈNH AN GIANG)
2.1. Khái quát về khu Núi Sam – Châu Đốc
2.1.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên
2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.2. Tiềm năng phát triển du lịch
2.2.1. Tiềm năng du lịch tự nhiên
2.2.2. Tiềm năng du lịch nhân văn
2.2.3. Cơ sở hạ tầng
2.2.4. Cơ cở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
2.2.5. Các nhân tố khác
2.3. Thực trạng phát triển khu du lịch Núi Sam
2.3.1. Tổ chức các cơ sở và hoạt động du lịch
2.3.2. Lao động và sử dụng lao động trong du lịch
2.3.3. Khách du lịch
2.3.4. Doanh thu du lịch
2.3.5. Đánh giá chung về tiềm năng và thực trạng phát triển khu du lịch Núi Sam
2.4. Tiểu kết chương 2
Chương 3. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH NÚI SAM THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC (TỈNH AN GIANG)
3.1. Những căn cứ định hướng và giải pháp
3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Châu Đốc
3.1.2. Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Châu Đốc
3.1.3. Thực trạng phát triển tại khu du lịch Núi Sam
3.1.4. Nhu cầu của du khách
3.2. Những định hướng phát triển
3.2.1. Định hướng thị trường
3.2.2. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù
3.2.3. Nguồn vốn đầu tư phát triển ngành du lịch
3.2.4. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch
3.2.5. Chiến lược duy trì năng lực cạnh tranh và khắc phục tính thời vụ trong du lịch
3.2.6. Phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật du lịch
3.2.7. Phát triển nguồn nhân lực du lịch
3.2.8. Hoàn thiện công tác quản lí nhà nước về du lịch
3.2.9. Hoàn thiện môi trường du lịch và phát triển du lịch bền vững
3.3. Các giải pháp phát triển khu du lịch Núi Sam
3.3.1. Về thị trường khách du lịch
3.3.2. Đa dạng hóa và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù
3.3.3. Về nguồn vốn đầu tư phát triển ngành du lịch
3.3.4. Quảng bá, xúc tiến du lịch
3.3.5. Phối hợp liên ngành, liên địa phương
3.3.6. Khắc phục tính thời vụ và duy trì năng lực cạnh tranh du lịch
3.3.7. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch
3.3.8. Về cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về du lịch
3.3.9. Bảo vệ môi trường du lịch và phát triển du lịch bền vững
3.4. Những kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan