[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vùng đất Hà Tiên thế kỷ XVIII – XIX

[/kythuat]
[tomtat]
Vùng đất Hà Tiên thế kỷ XVIII – XIX
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, LỊCH SỬ, HÀNH CHÍNH CỦA HÀ TIÊN (1700- 1867)
1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của Hà Tiên
1.1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên
1.2. Lược sử vùng đất Hà Tiên (1700- 1867)
1.2.1. Vùng đất Hà Tiên trước năm 1700
1.2.2. Vùng đất Hà Tiên (1700- 1867)
1.3. Những thuận lợi và khó khăn của Hà Tiên trong phát triển kinh tế
Chương 2. TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN (1700 - 1867)
2.1. Hà Tiên một trung tâm kinh tế
2.1.1. Nền nông nghiệp đa dạng
2.1.2. Hoạt động thủ công nghiệp với nhiều nghề đặc trưng độc đáo
2.1.3. Nội- ngoại thương phát triển
2.2. Hà tiên một trung tâm văn hóa nổi tiếng
2.2.1. Văn hóa vật chất
2.2.2. Văn hóa tinh thần
Chương 3. HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ- NGOẠI GIAO CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN VÀ VUA NGUYỄN TRÊN VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN THẾ KỶ XVIII - XIX
3.1. Tình hình ba nước Đại Việt - Chân Lạp - Xiêm La trong thế kỷ XVIII - XIX
3.1.1. Tình hình Đại Việt
3.1.2. Tình hình Chân Lạp
3.1.3. Tình hình Xiêm La
3.2. Hoạt động quân sự - ngoại giao của Hà Tiên với Chân Lạp và Xiêm La thế kỷ XVIII- XIX
3.2.1. Với Chân Lạp
3.2.2. Với Xiêm La
3.2.3. Với các nước khác
3.3. Những hệ quả trong mối quan hệ quân sự - ngoại giao của Hà Tiên đối với các nước thế kỷ XVIII- XIX
3.3.1. Về kinh tế
3.3.2. Về văn hóa - xã hội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan