[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần giải pháp Tinh Hoa


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần giải pháp Tinh Hoa
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh
1.1.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.3. Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.2. Kế toán doanh thu, thu nhập
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.3. Kế toán thu nhập từ hoạt động khác
1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
1.3.1. Chiết khấu thương mại:
1.3.2. Giảm giá hàng bán:
1.3.3. Hàng bán bị trả lại:
1.4. Kế toán chi phí, giá vốn
1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.4.2. Kế toán chi phí tài chính
1.4.3. Kế toán chi phí bán hàng:
1.4.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
1.4.5. Kế toán chi phí khác
1.4.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh:
1.5.1. Khái niệm:
1.5.2. Chứng từ sử dụng:
1.5.3. Tài khoản sử dụng:
1.5.4. Phương pháp hạch toán:
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TINH HOA
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
2.2. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
2.3. GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
2.4. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY
2.5. TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
2.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.5.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.5.3. Kế toán thu nhập khác
2.5.4. Kế toán giá vốn hàng bán
2.5.5. Chi phí bán hàng
2.5.6. Chi phí hoạt động tài chính
2.5.7. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
2.5.8. Kế toán chi phí khác
2.5.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.5.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÀN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TINH HOA
3.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa
3.1.1. Một số ưu điểm đạt được
3.1.2. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Công ty còn một số nhược điểm còn tồn tại cần khắc phục
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Giải Pháp TINH HOA
3.3. Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan