[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Văn Hóa Văn Lang Siêu Thị Văn Hóa Văn Lang


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Văn Hóa Văn Lang Siêu Thị Văn Hóa Văn Lang
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các Biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm
1.1.1.1 Khái niệm doanh thu
1.1.1.2 Khái niệm chi phí
1.1.1.3 Khái niệm xác định kết quả kinh doanh
1.1.2 Ý nghĩa việc xác định kết quả kinh doanh
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu
1.2.1.4 Tài khoản sử dụng
1.2.1.5 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.2.1.6 Phương pháp kế toán
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.2.2.5 Phương pháp kế toán
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.2.3.4 Phương pháp kế toán
1.3 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ KHI TÍNH DOANH THU
1.3.1 Chiết khấu thương mại
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Quy định hạch toán
1.3.1.3 Tài khoản sử dụng
1.3.1.4 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.3.1.5 Phương pháp kế toán
1.3.2 Giảm giá hàng bán
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Quy định hạch toán
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng
1.3.2.4 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.3.2.5 Phương pháp kế toán
1.3.3 Hàng bán bị trả lại
1.3.3.1 Khái niệm
1.3.3.2 Quy định hạch toán
1.3.3.3 Tài khoản sử dụng
1.3.3.4 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.3.3.5 Phương pháp kế toán
1.3.4 Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
1.3.4.1 Khái niệm
1.3.4.2 Tài Khoản sử dụng
1.3.4.3 Phương pháp kế toán
1.3.5 Thuế tiêu thụ đặc biệt
1.3.5.1 Khái niệm
1.3.5.2 Tài Khoản sử dụng
1.3.5.3 Phương pháp kế toán
1.3.6 Thuế xuất nhập khẩu
1.3.6.1 Khái niệm
1.3.6.2 Tài Khoản sử dụng
1.3.6.3 Phương pháp kế toán
1.4 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ PHÁT SINH
1.4.1 Giá vốn hàng bán
1.4.1.1 Khái niệm
1.4.1.2 Tài khoản sử dụng
1.4.1.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.1.4 Phương pháp kế toán
1.4.2 Chi phí bán hàng
1.4.2.1 Khái niệm
1.4.2.2 Tài khoản sử dụng
1.4.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.2.4 Phương pháp kế toán
1.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3.1 Khái niệm
1.4.3.2 Tài khoản sử dụng
1.4.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.3.4 Phương pháp kế toán
1.4.4 Chi phí hoạt động tài chính
1.4.4.1 Khái niệm
1.4.4.2 Quy định hạch toán
1.4.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4.4 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.4.5 Phương pháp kế toán
1.4.5 Chi phí khác
1.4.5.1 Khái niệm
1.4.5.2 Tài khoản sử dụng
1.4.5.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.5.4 Phương pháp kế toán
1.4.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4.2.1 Khái niệm
1.4.2.2 Tài khoản sử dụng
1.4.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.2.4 Phương pháp kế toán
1.4.2.4.1 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
1.4.2.4.2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
1.5 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Nhiệm vụ
1.5.3 Nguyên tắc hạch toán
1.5.4 Tài khoản sử dụng
1.5.5 Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.5.6 Phương pháp kế toán
Chương 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VĂN HÓA VĂN LANG – SIÊU THỊ VĂN HÓA VĂN LANG
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP VĂN HÓA VĂN LANG – SIEU THỊ VĂN HÓA VĂN LANG
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1 Công ty Cổ Phần Văn Hóa Văn Lang
2.1.1.1.1 Sơ lược về công ty Cổ Phần Văn Hóa Văn Lang
2.1.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1.3 Phạm vị hoạt động
2.1.1.2 Siêu thị Văn Hóa Văn Lang
2.1.1.2.1 Sơ lược hình thành Siêu Thị Văn Hóa Văn Lang
2.1.1.2.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.2.3 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý ở công ty
2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.3 Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty
2.1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy của công ty
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của kế toán viên
2.1.4 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
2.1.4.1 Hình thức kết toán áp dụng tại doanh nghiệp
2.1.4.2 Các chính sách khác
2.1.5 Tình hình công ty những năm gần đây
2.1.6 Thuận lợi và khó khăn, phương hướng phát triển
2.1.6.1 Thuận lợi
2.1.6.2 Khó khăn
2.1.6.3 Phương hướng phát triển
2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VĂN HÓA VĂN LANG – SIÊU THỊ VĂN HÓA VĂN LANG
2.2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY
2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh
2.2.1.2 Các phương thức tiêu thụ
2.2.1.3 Thanh toán tại công ty
2.2.2 Kế toán doanh thu và thu nhập khác
2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.2.1.1 Nội dung
2.2.2.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.1.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.1.5 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.2.1.6 Sổ sách minh họa
2.2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.2.1 Nội dung
2.2.2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.2.2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.2.5 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.2.2.6 Sổ sách minh họa
2.2.2.3 Kế toán thu nhập khác
2.2.2.3.1 Nội dung
2.2.2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.2.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.3.5 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.2.3.6 Sổ sách minh họa
2.2.3 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu
2.2.3.1 Chiết khấu thương mại
2.2.3.1.1 Nội dung
2.2.3.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.1.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.3.1.4 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.3.1.5 Sổ sách minh họa
2.2.3.2 Giảm giá hàng bán
2.2.3.2.1 Nội dung
2.2.3.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.3.2.4 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.3.2.5 Sổ sách minh họa
2.2.3.3 Hàng bán bị trả lại
2.2.3.3.1 Nội dung
2.2.3.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.3.3.4 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.3.3.5 Sổ sách minh họa
2.2.4 Các chi phí phát sinh
2.2.4.1 Giá vốn hàng bán
2.2.4.1.1 Nội dung
2.2.4.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.1.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.4.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.1.5 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.4.1.6 Sổ sách minh họa
2.2.4.2 Chi phí bán hàng
2.2.4.2.1 Nội dung
2.2.4.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.4.2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.2.5 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.4.2.6 Sổ sách minh họa
2.2.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4.3.1 Nội dung
2.2.4.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.4.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.3.5 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.4.3.6 Sổ sách minh họa
2.2.4.4 Chi phí hoạt động tài chính
2.2.4.4.1 Nội dung
2.2.4.4.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.4.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.4.4.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.4.5 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.4.4.6 Sổ sách minh họa
2.2.4.5 Chi phí khác
2.2.4.5.1 Nội dung
2.2.4.5.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.5.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.4.5.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.5.5 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.4.5.6 Sổ sách minh họa
2.2.4.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.4.6.1 Nội dung
2.2.4.6.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.6.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.4.6.4 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.4.6.5 Sổ sách minh họa
2.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
2.3.1 Xác định kết quả kinh doanh
2.3.1.1 Nội dung
2.3.1.2 Tài khoản sử dụng
2.3.1.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.3.1.4 Một số nghiệp vụ phát sinh
2.3.1.5 Sổ sách minh họa
2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.4 TRÌNH BÀY CÁC THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan