[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Mê Kông


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Mê Kông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1.KẾ TOÁN DOANH THU
1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.1.1. Nguyên tắc hạch toán
1.1.1.2. Chứng từ sử dụng
1.1.1.3. Tài khoản sử dụng
1.1.1.4. Sơ đồ hạch toán
1.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.1.2.1. Nguyên tắc hạch toán
1.1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.1.2.3. Sơ đồ hạch toán
1.1.3. Kế toán thu nhập khác
1.1.3.1. Nguyên tắc hạch toán
1.1.3.2. Chứng từ sử dụng
1.1.3.3. Tài khoản sử dụng
1.1.3.4. Sơ đồ hạch toán
1.2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
1.2.1. Chiết khấu thương ại
1.2.1.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.1.2. Chứng từ sử dụng
1.2.1.3. Tài khoản sử dụng
1.2.1.4. Sơ đồ hạch toán
1.2.2. Hàng bán bị trả lại
1.2.2.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.2. Chứng từ sử dụng
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng
1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán
1.2.3. Giảm giá hàng bán
1.2.3.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.3.2. Chứng từ sử dụng
1.2.3.3. Tài khoản sử dụng
1.2.3.4. Sơ đồ hạch toán
1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ PHÁT SINH
1.3.1. Giá vốn hàng bán
1.3.1.1. Nguyên tắc hạch toán
1.3.1.2. Chứng từ sử dụng
1.3.1.3. Tài khoản sử dụng
1.3.1.4. Sơ đồ hạch toán
1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2.1. Nguyên tắc hạch toán
1.3.2.2. Chứng từ sử dụng
1.3.2.3. Tài khoản sử dụng
1.3.2.4. Sơ đồ hạch toán
1.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3.1. Nguyên tắc hạch toán
1.3.3.2. Chứng từ sử dụng
1.3.3.3. Tài khoản sử dụng
1.3.3.4. Sơ đồ hạch toán
1.3.4. Kế toán chi phí tài chính
1.3.4.1. Nguyên tắc hạch toán
1.3.4.2. Tài khoản sử dụng
1.3.4.3. Sơ đồ hạch toán
1.3.5. Kế toán chi phí khác
1.3.5.1. Nguyên tắc hạch toán
1.3.5.2. Chứng từ sử dụng
1.3.5.3. Tài khoản sử dụng
1.3.5.4. Sơ đồ hạch toán
1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
1.3.6.1. Nội dung ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp
1.3.6.2. Chứng từ sử dụng
1.3.6.3. Tài khoản sử dụng
1.3.7. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả
1.3.7.1. Nội dung ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả
1.3.7.2. Tài khoản sử dụng
1.4. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.4.1. Nguyên tắc hạch toán
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Sơ đồ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT MÊ KÔNG
2.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT MÊ KÔNG
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty
2.1.2. Sơ lược về tình hình hoạt động của công ty
2.1.2.1. Chức năng
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của Gi đốc và các phòng ban
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.4.1. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán
2.1.4.1.1. Chức năng
2.1.4.1.2. Nhiệm vụ của phòng kế toán
2.1.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.3. Hình thức tổ chức ghi sổ kế toán
2.1.4.4. Chế độ kế toán áp dụng
2.1.4.5. Tài khoản kế toán
2.1.4.6. Báo cáo kế toán
2.1.4.7. Tổ chức hệ thống máy tính trong kế toán
2.1.4.8. Cơ sở vật chất cho hoạt động của phòng kế toán
2.1.5. Tình hình công ty trong những nă gần đây
2.5.1. Tình hình inh doanh
2.5.2. Tình hình nhân sự
2.1.6. Những thuận lợi, khó khăn của công ty
2.1.6.1. Thuận lợi
2.1.6.2. Khó hăn
2.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT MÊ KÔNG
2.2.1. Đặc điể inh doanh, phương thức tiêu thụ và thanh toán tại công ty
2.2.1.1. Đặc điểm kinh doanh
2.2.1.2. Phương thức tiêu thụ
2.2.1.3. Phương thức thanh toán
2.2.1.4. Phương pháp xác định doanh thu
2.2.2. Kế toán doanh thu
2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.2.1.1. Nguyên tắc hạch toán doanh thu
2.2.2.1.2. Chứng từ sử dụng
2.2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.2.2.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.1.5. Trình tự hạch toán
2.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.2.1. Chứng từ sử dụng
2.2.2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.2.3. Trình tự hạch toán
2.2.2.3. Kế toán thu nhập khác
2.2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
2.2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.3.3. Trình tự hạch toán
2.2.3. Kế toán các khoản chi phí phát sinh tại công ty
2.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3.1.1. Nguyên tắc hạch toán
2.2.3.3.2. Chứng từ sử dụng
2.2.3.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.3.4. Trình tự hạch toán
2.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3.2.1. Nguyên tắc hạch toán
2.2.3.2.2. Chứng từ sử dụng
2.2.3.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.2.4. Trình tự hạch toán
2.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.3.1. Nguyên tắc hạch toán
2.2.3.3.2. Chứng từ sử dụng
2.2.3.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.3.4. Trình tự hạch toán
2.2.3.4. Kế toán chi phí tài chính
2.2.3.4.1. Chứng từ sử dụng
2.2.3.4.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.4.3. Trình tự hạch toán
2.2.3.5. Kế toán chi phí khác
2.2.3.5.1. Chứng từ sử dụng
2.2.3.5.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.5.3. Trình tự hạch toán
2.2.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.4. Kế toán xác định kết quả inh doanh
2.2.4.1. Nguyên tắc hạch toán
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.3. Trình tự hạch toán
2.2.4.4. Sơ đồ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan