[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học của đề tài
6. Bố cục của Luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.1. Định nghĩa về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.3. Vai trò của dịch vụ NHBL
1.1.4. Các dịch vụ NHBL chủ yếu
1.2. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL của một số NHTM
1.4.1. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL của một số Ngân hàng trên thế giới
1.4.2. Kinh nghiệm của một số NHBL của Việt Nam
1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng BIDV chi nhánh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng bán lẻ BIDV chi nhánh Tuyên Quang
2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động bán lẻ tại ngân hàng
Chương 3: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH TUYÊN QUANG
3.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang
3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang
3.1.2. Giới thiệu chung về Ngân hàng BIDV Tuyên Quang
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn gần đây (giai đoạn 2011-2013)
3.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ bán lẻ của BIDV chi nhánh Tuyên Quang
3.2.1. Dịch vụ huy động vốn
3.2.2. Dịch vụ cho vay
3.2.3. Dịch vụ khác
3.3. Một số hoạt động nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ tại BIDV Tuyên Quang
3.3.1. Về marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ
3.3.2. Về phát triển các sản phẩm
3.3.3. Về nguồn nhân lực
3.3.4. Cơ sở vật chất
3.3.5. Về mạng lưới kênh phân phối
3.3.6. Về phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ
3.4. Phân tích kết quả khảo sát
3.4.1. Phân tích đặc điểm đối tượng khảo sát
3.4.2. Kiểm định độ tin cậy của dữ liệu khảo sát
3.4.3. Phân tích thống kê mô tả
3.4.4. Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Tuyên Quang
3.4.5. Phân tích tương quan giữa các nhân tố
3.4.6. Phân tích mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tới Phát triển dịch vụ bán lẻ
3.5. Ưu điểm và hạn chế trong công tác phát triển dịch vụ NHBL của BIDV chi nhánh Tuyên Quang
3.5.1. Ưu điểm
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Mục tiêu, định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng BIDV Chi nhánh Tuyên Quang trong thời gian tới
4.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
4.1.2. Mục tiêu hoạt động của BIDV Chi nhánh Tuyên Quang
4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ của BIDV Tuyên Quang
4.2.1. Giải pháp phát triển Cơ sở vật chất
4.2.2. Giải pháp phát triển Nguồn nhân lực
4.2.3. Giải pháp phát triển Năng lực tài chính
4.2.4. Giải pháp phát triển Chính sách khách hàng
4.2.5. Giải pháp phát triển Sản phẩm dịch vụ
4.2.6. Giải pháp phát triển Hoạt động quảng cáo
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng BIDV Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan