[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano xúc tác quang hoá cho sơn xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano xúc tác quang hoá cho sơn xây dựng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: TỔNG QUAN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU NANO CHO SƠN VÀ LỚP PHỦ TRONG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1.1. Vật liệu nano xúc tác quang hóa
1.1.1. Xúc tác quang hóa và cơ chế của xúc tác quang hoá
1.1.2. Vật liệu nano xúc tác quang hóa Titan dioxyt (TiO2)
1.1.3. Phương pháp điều chế nano TiO2 xúc tác quang hóa
1.1.3.1. Các phương pháp chế tạo vật liệu nano
1.1.3.2. Điều chế nano TiO2 bằng phương pháp Sol-gel
1.2. Những ứng dụng của vật liệu nano xúc tác quang hóa
1.2.1. Những ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau
1.2.2. Những ứng dụng nano xúc tác quang hóa cho sơn xây dựng
1.2.3. ứng dụng của bột nano TiO2 xúc tác quang hóa trong sơn diệt khuẩn
1.2.4. ứng dụng của bột nano TiO2 xúc tác quang hóa trong sơn tự làm sạch
1.2.5. ứng dụng vật liệu nano TiO2 xúc tác quang hóa để lọc không khí và phân hủy các độc tố
1.2.6. Một số thành tựu nghiên cứu và ứng dụng bột nano TiO2 xúc tác quang hóa cho sơn và lớp phủ tại Trung Quốc
1.2.7. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ và vật liệu nano TiO2 xúc tác quang hóa ở Việt Nam
1.3. Sơn xây dựng và thành phần cơ bản của sơn
Phần II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng
Phần III: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang hóa trong điều kiện khí hậu việt nam
3.1.1. Nghiên cứu định tính hoạt tính xúc tác quang hóa của nano TiO2 trong điều kiện khí hậu Việt Nam
3.1.2. Nghiên cứu định lượng hoạt tính xúc tác quang hóa của nano TiO2 trong điều kiện khí hậu Việt Nam
3.2. Nghiên cứu lựa chọn thành phần cấp phối sơn nano xúc tác quang hóa
3.2.1. Lựa chọn thành phần, cấp phối cho sơn
3.2.2. Xác định tỷ lệ xúc tác tối ưu trong thành phần sơn nano
3.2.3. Chế tạo sơn nano TiO2 xúc tác quang hóa trong phòng thí nghiệm
3.2.4. Kết quả khảo sát thành phần cấp phối và các tính chất của sơn nano
3.3. Nghiên cứu các tính năng của sản phẩm sơn nano
3.3.1. Tính năng diệt khuẩn của sơn nano
3.3.1.1. Khảo sát khả năng diệt khuẩn của sơn nano trong môi trường nuôi cấy vi sinh vật
3.3.1.2. Khảo sát khả năng diệt khuẩn của sơn nano trong môi trường không khí
3.3.2. Tính năng tự làm sạch của sơn nano
3.3.3. Khả năng làm sạch không khí của sơn nano
3.4. Xây dựng qui trình công nghệ chế tạo sơn nano
3.4.1. Sơ đồ công nghệ
3.4.2. Mô tả công nghệ
3.5. Sản xuất và thử nghiệm sơn diệt khuẩn và sơn tự làm sạch
3.5.1. Sản xuất thử sơn ngoài trời (sơn tự làm sạch)
3.5.2. Sản xuất thử sơn trong nhà (sơn diệt khuẩn)
3.5.3. Thử nghiệm sơn tự làm sạch
3.5.4. Thử nghiệm sơn diệt khuẩn
3.5.5. Tính toán hiệu quả kinh tế của sơn nano xúc tác quang hóa
Phần IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan