[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế hệ thống phun bột than lò cao, chế tạo một số bộ phận quan trọng của hệ thống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế hệ thống phun bột than lò cao, chế tạo một số bộ phận quan trọng của hệ thống
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1.Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.
1.2.Tình hình nghiên cứu trong nước.
1.3. Nội dung nghiên cứu.
CHƯƠNG 2. LUYỆN GANG LÒ CAO
2.1 Sơ qua về công nghệ sản xuất gang thép.
2.2 Lò cao Luyện gang, đặc điểm quá trình công nghệ.
2.2.1 Sơ đồ hệ thống lò cao luyện gang.
2.2.2. Đặc điểm quá trình công nghệ.
2.2.3. Nguyên liệu đầu vào.
2.2.4. Các quá trình cơ bản trong lò cao.
2.2.5. Quá trình tạo gang.
2.2.6. Quá trình tạo xỉ lò cao.
2.2.7. Lò gió nóng.
2.2.8. Hệ thống gió nóng lò cao.
2.3. Các thông số cơ bản của lò.
2.3.1. Trắc đồ lò cao.
2.2.2. Cân bằng liệu và cân bằng nhiệt lò cao.
2.3.3. Tính phối liệu lò cao.
2.3. Vận hành lò cao.
2.4.1. Ảnh hưởng của các yếu tố đến tiêu hao than cốc theo.
2.3.2. Chế độ thao tác lò cao.
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ DÂY CHUYỀN PHUN THAN LÒ CAO
3.1. Cơ sở thiết kế.
3.2. Công nghệ.
3.3. Thiết kế cung cấp điện và điều khiển
3.4. Hệ thống chống sét và tiếp đất.
3.5. Hệ thống cung cấp Oxy, nitơ.
3.6. Danh mục thiết bị hệ thống phun than.
CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN
4.1. NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CẤP BỘT THAN
4.1.1 Hệ thống thiết bị.
4.1.2. Một số vấn đề về hệ thống vận chuyển vật liệu bằng khí nén.
4.1.3 . Tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển khí nén đưa bột than đến lò.
4.2. NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỀU KHIỂN PHUN THAN LÒ CAO
4.2.1. Đặt vấn đề.
4.2.2. Cấu trúc điều khiển hệ thống phun bột than:
4.2.3. Kết luận.
4.3. NGHIÊN CỨU TUYERE PHUN BỘT THAN
4.3.1. Giới thiệu về thiết bị phun, tuyere.
4.3.2. Chế độ làm việc của thiết bị phun, tuyere.
4.3.3. Cải tiến thiết bị tuyere, tăng lượng phun than và hiệu suất đốt cháy.
4.3.4. Một số chỉ tiêu thiết kế thiết bị tuyere.
4.3.5. Thiết kế thiết bị tuyere - đầu phun bột than.
4.3.6. Chế tạo đầu phun bột than.
4.4. VẬN HÀNH LÒ CAO VỚI CÔNG NGHỆ PHUN THAN
4.4.1. Đặt vấn đề.
4.4.2. Tăng cường sự đôt cháy của bột than trong vùng cháy.
4.4.3. Chất lượng than, độ nghiền mịn trong phun than lò cao.
4.4.4. Đạt lượng phun 218kg/TMH tại lò cao số 4 Fukuyama Japan.
4.4.5. Kết luận.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan