[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng các giải pháp, chính sách tổng thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành điện tử Việt Nam trong giai đoạn gia nhập WTO

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng các giải pháp, chính sách tổng thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành điện tử Việt Nam trong giai đoạn gia nhập WTO
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
1.1 Một số khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh, phân loại cạnh tranh
1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh
1.1.3 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
1.2 Tổng quan về ngành điện tử Việt Nam
1.2.1 Một số đặc điểm chủ yếu của ngành điện tử
1.2.2 Hai mươi năm phát triển của ngành điện tử và những đặc điểm chủ yếu
1.2.3 Nhận diện lại một số chính sách thương mại và đầu tư của Nhà nước đối với ngành điện tử
1.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành điện tử Việt Nam
1.3.1 Hệ thống các doanh nghiệp điện tử Việt Nam và thực trạng một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh
1.3.2 Một số nhận xét về thực trạng năng lực cạnh tranh của hệ thống các doanh nghiệp điện tử Việt Nam
CHƯƠNG II: KINH NGHIỆM VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI
2.1 Kinh nghiệm phát triển ngành điện tử của một số nước trong khu vực và trên thế giới
2.1.1 Kinh nghiệm của các nước khu vực Đông Á
2.1.2 Kinh nghiệm của các nước khu vực Đông Nam Á
2.1.3 Kinh nghiệm của Mỹ và Cộng đồng Châu Âu (EU)
2.2 Xu hướng phát triển ngành điện tử của một số nước trong khu vực và trên thế giới
2.2.1 Khái quát chung về làn sóng công nghiệp Đông Á
2.2.2 Một số xu hướng phát triển cụ thể của ngành điện tử ở các nước trong khu vực và trên thế giới
2.3 Một số nhận xét chung và bài học đối với ngành điện tử Việt Nam
2.3.1 Về tình hình và kinh nghiệm phát triển
2.3.2 Về xu hướng phát triển
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH TỔNG THỂ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO NGÀNH ĐIỆN TỬ TRONG GIAI ĐOẠN VIỆT NAM GIA NHẬP WTO
3.1 Những tác động của WTO đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện tử Việt Nam
3.1.1 Một số nét đặc trưng về WTO
3.1.2 Cam kết của Việt Nam đối với WTO
3.1.3 Tác động của WTO đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện tử
3.2 Phân tích những điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức. Ma trận SWOT và tổ hợp các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành điện tử Việt Nam
3.3 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành điện tử trong giai đoạn Việt Nam gia nhập WTO
3.3.1 Định hướng phát triển ngành điện tử giai đoạn đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
3.3.2 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện tử
3.4 Một số giải pháp, chính sách tổng thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành điện tử Việt Nam
3.4.1 Giải pháp của Nhà nước
3.4.2 Giải pháp của các doanh nghiệp SXKD điện tử
3.4.3 Giải pháp của các tổ chức nghiên cứu - triển khai KH&CN thuộc lĩnh vực điện tử
3.4.4 Giải pháp của các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề có đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực điện tử
3.4.5 Giải pháp của Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan