[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình và các chương trình hỗ trợ thành lập bản đồ địa chất công trình

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình và các chương trình hỗ trợ thành lập bản đồ địa chất công trình
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ
MỞ ĐẦU
Chương I - KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC
Chương II - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
I - PHẦN MỀM XÂY DỰNG CSDL
II - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
II.1 - Cấu trúc của cơ sở dữ liệu
II.2 - Phần số liệu của EGeoBase
II.3 - Phần giao diện của EGeoBase
II.4 - Phần liên kết của EGeoBase
Chương III - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
I - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN VẼ
I.1 - Ký hiệu thạch học và hàm thư viện dùng chung cho các chương trình
I.2 - Các chương trình hỗ trợ
II - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ
II.1 - Các chương trình hỗ trợ
II.2 - Các hỗ trợ khác
Chương IV - ỨNG DỤNG CƠ SỞ DŨ LIỆU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRONG ĐỀ ÁN LỘC NINH
Chương V - BÁO CÁO KINH TẾ
I - KHÁI QUÁT
II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC VÀ CHI PHÍ
II.1 - Tình hình thực hiện khối lượng
II.2 - Chi phí thực hiện
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan