[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng dây chuyền sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các thiết bị trạm pin mặt trời phục vụ miền núi và hải đảo

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng dây chuyền sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các thiết bị trạm pin mặt trời phục vụ miền núi và hải đảo
MỤC LỤC
Phần I: TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÌ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
1.1. Mở đầu.
1.2. Kinh phí thực hiện dự án.
1.3. Kinh phí thu hồi dự án.
1.4. thời gian thực hiện dự án.
1.5. Sản phẩm nghiệm thu.
Phần II: BÁO CÁO TỔNG KẾT KHOA HỌC KỸ THUẬT CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
2.1. Cơ sở xây dựng và thực hiện dự án.
2.2. Tổng quan: điện mặt trời và ứng dụng.
2.2.1. Pin mặt trời.
2.2.2. Nguồn điện mặt trời.
2.2.3. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng điện mặt trời.
2.3. Kết quả nghiên cứu, triển khai dự án.
2.3.1. Xây dựng dây chuyền sản xuất lắp ráp các thiết bị điện tử trong hệ điện mặt trời.
2.3.2. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo các bộ điều khiển.
2.3.3. Thiết kế chế tạo bộ đổi điện.
2.3.4. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ rung cho đèn ống 12VDC.
2.3.5. Chế tạo chân giá.
2.3.6. Kiểm tra trên thực tế hiện trờng các thiết bị đợc thiết kế chế tạo.
Phần III: KINH PHÍ DỰ ÁN
3.1. Kinh phí chế tạo.
3.1.1. Chế tạo bộ điều khiển.
3.1.2. Chế tạo bộ biến đổi điện.
3.1.3. Chế tạo Các loại đèn.
3.1.4. Chế tạo Các loại thiết bị.
3.2. Triển khai lắp đặt.
3.3. Giá thành bán thiết bị.
3.4. Hiệu quả Kinh tế.
3.4.1. Tính giá 1 kWh chạy máy phát.
3.4.2. Tính giá 1 kWh chạy bằng trạm pin mặt trời.
3.5. Kinh phí duyệt thực hiện Dự án.
Phần IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan