[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phúc Việt - Nguyễn Thị Hà Ly

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phúc Việt - Nguyễn Thị Hà Ly
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Cơ sở lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3. Kế toán giá thành sản phẩm
1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.4. Hình thức sổ kế toán
1.4.1. Các hình thức sổ kế toán
1.4.2. Hình thức nhật ký chung
1.4.3. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH PHÚC VIỆT
2.1. Khái quát về công ty TNHH TM và DV du lịch Phúc Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM và DV du lịch Phúc Việt
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty TNHH TM và DV du lịch Phúc Việt
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM và DV du lịch Phúc Việt
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH TM và DV du lịch Phúc Việt
2.2.3. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH PHÚC VIỆT
3.1. Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Hạn chế cần khắc phục
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.1. Phế liệu
3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan