[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xuân Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xuân Hồng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các công ty thương mại
1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2 Một số khái niệm cơ bản trong công tác kế toán bán hàng
1.1.2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.2.3 Giá vốn hàng bán
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.2.1 Các phương thức bán hàng
1.2.1.1 Phương thức bán buôn
1.2.1.2 Bán hàng theo phương thức giao đại lý
1.2.1.3 Phương thức bán lẻ
1.2.2 Các phương thức thanh toán
1.2.3 Phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.2.3.1 Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ
1.2.3.2 Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập
1.2.3.3 Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.2.3.4 Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.2.3.5 Phương pháp giá thực tế đích danh
1.2.3.6 Phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa bán ra trong kỳ
1.2.4 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.4.1 Chứng từ sử dụng
1.2.4.2 Tài khoản sử dụng
1.2.5 Phương pháp kế toán bán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.6 Phương pháp kế toán bán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3 NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.4 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4 CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUÂN HỒNG
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUÂN HỒNG
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUÂN HỒNG
2.2.1 Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3 Kế toán tổng hợp bán hàng hóa
2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUÂN HỒNG
2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUÂN HỒNG
3.1 NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY
3.1.1 Nhận xét chung
3.1.2 Những ưu điểm
3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUÂN HỒNG
3.2.1 Kiến nghị về chi phí thu mua
3.2.2 Về công tác quản lý bán hàng
3.2.3 Về sổ kế toán chi tiết
3.3.4 Về lập dự phòng phải thu khó đòi
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan