[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Hồ Gươm

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Hồ Gươm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.1. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Phương pháp và trình tự tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2.2. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.3. Kế toán chi phí trả trước
1.2.3.4. Kế toán các khoản chi phí phải trả
1.2.3.5. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.3.6. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.2.3.7. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.3.8. Kiểm kê và xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4.5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.2.5.1 Kỳ tính giá thành
1.2.5.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.2.5.3 Thẻ tính giá thành
1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Hình thức sổ Nhật ký- Sổ cái
1.3.2. Hình thức sổ Nhật ký chung
1.3.3. Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ
1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần may Hồ Gươm
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Hồ Gươm
2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất
2.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu
2.2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Hồ Gươm
2.2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.4.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Hồ Gươm
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM
3.1. ý nghĩa của việc tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
3.2. Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.3. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Hồ Gươm
3.3.1. Những ưu điểm cơ bản
3.3.2. Những vấn đề còn tồn tại và nhược điểm cần khắc phục
3.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Hồ Gươm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan