[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp và ngành xây dựng cơ bản
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1.1. Phân loại theo yếu tố chi phí
1.3.1.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
1.3.1.3. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào các đối tượng chịu chi phí
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.1. Phân loại giá thành theo thời điểm tính và nguồn số liệu tính giá thành
1.3.2.2. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.5. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.5.2. Đối tượng tính giá thành
1.6. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.6.1. Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.6.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.6.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.6.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.6.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.6.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.7.1. Phương pháp giản đơn
1.7.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
1.8. Đặc điểm kế toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp
1.8.1. Đơn vị nhận khoán là các tổ, đội (không tổ chức bộ máy kế toán)
1.8.2. Đơn vị nhận khoán là các xí nghiệp, chi nhánh, công ty con (có tổ chức bộ máy kế toán riêng)
1.9. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.9.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
1.9.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.9.3. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ
1.9.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN GIANG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH An Giang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH An Giang
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH An Giang
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH An Giang
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH An Giang
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH An Giang
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH An Giang
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH An Giang
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH An Giang
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN GIANG
3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH An Giang
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH An Giang
3.2.1. Đề xuất thứ nhất: Về công tác luân chuyển chứng từ
3.2.2. Đề xuất thứ hai: Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.3. Đề xuất thứ ba: Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ
3.2.4. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán
3.2.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào công tác kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan