[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch
1.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
1.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2.1. Phân loại theo yếu tố chi phí
1.2.2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
1.2.2.3. Phân loại theo mối quan hệ chi phí và khối lượng công việc
1.2.2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với đối tượng chịu chi phí
1.3. Giá thành và phân loại giá thành
1.3.1. Khái niệm giá thành
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.4. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.4.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
1.5. Kỳ tính giá thành
1.6. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành
1.6.1. Phương pháp tập hợp chi phí
1.6.2. Các phương pháp tính giá thành
1.6.2.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp giản đơn)
1.6.2.3. Phương pháp tỷ lệ
1.6.2.4. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.6.2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.6.2.6. Phương pháp liên hợp
1.6.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm, dịch vụ
1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.7.1. Tài khoản sử dụng
1.7.2. Trình tự hạch toán
1.7.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.7.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp
1.7.2.3. Chi phí sản xuất chung
1.7.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.8. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.8.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.8.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.9. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.9.1. Khái niệm
1.9.2. Phương pháp đánh giá SPDD cuối kỳ
1.9.2.1. Xác định giá trị SPDD theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.9.2.2. Xác định giá trị theo sản lượng hoàn thành ước tính tương đương
1.9.2.3. Xác định SPDD theo 50% chi phí chế biến
1.9.2.4. Xác định giá trị SPDD theo chi phí NVL trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp
1.9.2.5. Xác định giá trị SPDD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
1.10. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.11. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tình giá thành sản phẩm
1.11.1. Hình thức nhật ký chung:
1.11.2. Hình thức Nhật ký – sổ cái
1.11.3. Hình thức chứng từ ghi sổ
1.11.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ
1.11.5. Hình thức trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TÂN THÀNH ĐẠT
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lich Tân Thành Đạt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
2.2.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh tour du lịch tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí và phương pháp tính giá thành
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
2.2.4.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.4.2. Chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4.3. Chi phí sản xuất chung
2.2.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP GIÖP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TÂN THÀNH ĐẠT
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan