[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1. Các vấn đề chung về tiền lương
1.1.1. Khái niệm tiền lương
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
1.1.3. Chức năng của tiền lương
1.1.4. Phân loại tiền lương
1.1.5. Các hình thức trả lương
1.1.6. Quỹ tiền lương
1.2. Các khoản trích theo lương
1.2.1. Bảo hiểm xã hội
1.2.2. Bảo hiểm y tế
1.2.3. Bảo hiểm thất nghiệp
1.2.4. Kinh phí công đoàn
1.3. Nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.3.1. Nguyên tắc cơ bản của kế toán tiền lương
1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
1.4. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
1.4.1. Hạch toán số người lao động
1.4.2. Hạch toán thời gian lao động
1.4.3. Hạch toán kết quả lao động
1.4.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động.
1.5. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.5.1. Kế toán tổng hợp tiền lương và trích trước tiền lương nghỉ phép
1.5.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương
1.6. Tổ chức sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng công nghệ mới
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới.
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công ty
2.2.2. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới.
2.2.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
3.1. Nhận xét công tác kế toán tiền lương còn tồn tại tại công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới.
3.2.1. Về bộ máy kế toán
3.2.2. Về quản lý thời gian lao động
3.2.3. Về ứng dụng tin học trong công tác kế toán:
3.2.4. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.2.5. Về chứng từ sử dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan