[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng và phát triển công nghiệp 79

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng và phát triển công nghiệp 79
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp
1.1.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1 Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.4 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3 Phương pháp kế toán
1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn
1.4 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang
1.5 Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
1.5.2 Thẻ tính giá thành
1.5.3 Phương pháp tính giá thành
1.6 Hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 79
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79
2.1.1 Thông tin chung về công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79
2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.7 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 78
2.3 Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 79
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Những tồn tại cần khắc phục
3.1.3 Giải pháp hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79
3.1.4 Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu trực tiếp
3.1.5 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí máy thi công
3.1.6 Hoàn thiện kế toán chi phí bảo hành công trình xây lắp
3.1.7 Tiến hành mở Sổ chi tiết và Sổ cái tài khoản 154
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan