[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần đầu tư FORINCONS

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần đầu tư FORINCONS
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1. Khái niệm tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hóa trong nền kinh tế
3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
4. Nội dung công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp
4.1 Phương pháp tính giá vốn hàng bán
4.1.1. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
4.1.2. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
4.1.3. Phương pháp bình quân gia quyền (BQGQ)
4.1.4. Phương pháp đánh giá thực tế đích danh
4.2 Điều kiện và thời điểm ghi nhận hàng hóa được tiêu thụ
4.3 Tài khoản sử dụng
4.4 Các phương thức tiêu thụ
5. Kế toán bán hàng theo các phương thức tiêu thụ.
5.1 Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
5.2 Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
5.3 Hạch toán chi phí bán hàng
5.4 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
5.5 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
6. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ theo các hình thức ghi sổ
6.1 Hình thức nhật ký sổ cái
6.2 Hình thức nhật ký chung
6.3 Hình thức chứng từ ghi sổ
6.4 Hình thức nhật ký chứng từ
6.5 Tổ chức kế toán trên phần mềm kế toán
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CPĐT FORINCONS
2.1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CPĐT FORINCONS 
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức của phòng tài chính – kế toán
2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FORINCONS.
2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa
2.2.2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tại công ty CPĐT Forincons
2.2.2.1.Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.2. Các phương thức bán hàng được áp dụng tại công ty
2.2.2.2.1. Bán hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp:
2.2.2.2.2. Bán hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng:
2.2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ
2.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CPĐT Forincons
2.2.4. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CPĐT FORINCONS
3.1. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần đầu tư Forincons
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh
3.1.2. Thuận lợi
3.1.3. Khó khăn
3.2. Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CPĐT Forincons.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan